Automotive program

Výroba a prodej součástí zapalování a dalších elektronických podsestav automobilů představují jeden z hlavních pilířů výroby Tesla Blatná, a.s.The production and sale of ignition components and other electronic automobile subassemblies are one of the main pillars of Tesla Blatná, a.s.

autopojistka

Cívky a kabelyCoils and cables

Sortiment dílů pro zapalování zahrnuje přes 7000 typů vozidel včetně typů, které nejsou v ČR úplně běžné. Pro nákup využijte síť prodejců nebo náš e-shop.The range of ignition parts includes over 7000 vehicle types, including those that are not quite common in the Czech Republic. To purchase use the network of dealers or our e-shop.

Katalog : ZAPALOVACÍ CÍVKY A KABELY Catalogue : IGNITION COILS AND CABLES


Zapalovací cívkyIgnition coils

Zapalovací cívky dodávají elektrickou energii nezbytnou pro zapálení palivové směsi ve spalovací komoře benzínového motoru.
Aktuální sortiment zapalovacích cívek Tesla Blatná zahrnuje přes 280 různých typů cívek určených pro cca 7 000 modelů automobilů různých značek. Součástí nabízené produktové řady jsou jak tužkové cívky, vícevývodové cívky či zapalovací lišty pro motory moderních konstrukcí, tak i jednovývodové cívky (k rozdělovači) pro motory starších konstrukcí.
Úplný seznam aplikací cívek TESLA pro jednotlivé modely automobilů je zveřejněn ve výrobkové databázi TecDoc. K dispozici jsou také aplikační údaje v tištěné a elektronické podobě (PDF – viz katalogové listy níže).
Ignition coils supply the electrical energy necessary to ignite the fuel mixture in the combustion chamber of a gasoline engine.
The current range of Tesla Blatná ignition coils includes over 280 different types of coils for approximately 7,000 models of cars of different makes. The offered product range includes both pencil coils, multi-lead coils or ignition strips for engines of modern constructions, as well as single-lead coils (for manifolds) for engines of older constructions.
A complete list of TESLA coil applications for each car model is published in the TecDoc product database. Application data is also available in printed and electronic form (PDF - see data sheets below).


Zapalovací kabelyIgnition cables

Sady zapalovacích kabelů se obvykle skládají ze čtyř a více zapalovacích kabelů.
Kabely na motorovém vozidle plní tyto dvě základní funkce:
Ignition cable sets typically consist of four or more ignition cables.

They perform the following two basic functions:

Vlastní odrušení je zajištěno materiálem elektricky vodivého jádra kabelu (odporové, induktivní) nebo odrušovacím rezistorem v kabelové koncovce (kabely s měděným jádrem).


Zapalovací kabely se skládají z těchto částí:

The actual suppression is ensured by the material of the electrically conductive cable core (resistive, inductive) or by the suppression resistor in the cable terminal (cables with copper core).


Ignition cables consist of: