Zákaznická elektronikaCustomer electronics

Výroba zákaznické elektroniky druhým základním pilířem výrobního programu a.s. Tesla Blatná. Díky vlastnímu vývojovému oddělení jsme schopni v příslušném segmentu výroby konkurovat na celosvětovém trhu.Production of customer electronics is the second basic pillar of the a.s. Tesla Blatná. Thanks to our own development department, we are able to compete on the global market in the relevant production segment.

modul

Moduly řízení motorůMotor control modules

Výroba elektronických modulů pro řízení otáček, rozběhu, frekvenční měniče. Moduly dodáváme lídrům trhu s přenosným nářadím - např. firmám Festool a Millwaukee.Production of electronic modules for speed control, acceleration, frequency converter. We supply the modules to the market leader in portable tools - e.g. Festool and Millwaukee.

Prospekt : ZÁKAZNICKÁ ELEKTRONIKA


Vlastnosti

 • Záznam provozních údajů
 • Servisní LED diody
 • Ochrany - přetížení, přehřátí, EMC, ochrana vůči nežádoucímu rozběhu po výpadku napájení
 • Automatický přechod do chladicích otáček
 • Dlouhodobé testování v náročných klimatických podmínkách
 • Zalévání ochrannou pryskyřicí

Architektura

 • 32-bitové mikroprocesory s jádrem Cortex-M3
 • Vestavěné ochrany : EMC, přetížení, zkrat, přepětí, podpětí, přehřátí
 • Moderní výkonové polovodiče
 • Široký rozsah regulace otáček
 • Vysoká účinnost
 • Proudová/otáčková zpětnovazební regulace
 • Dynamické přizpůsobení změnám napětí a frekvence sítě
 • Pozvolný rozběh, rychlé brzdění

Měniče pro asynchronní motory

 • Robustní konstrukce
 • Příkon až 3,5kW/230V AC
 • Řízení U/f
 • UART komunikace
 • IP 67

Měniče pro BLDC motory

 • Integrace do krytu motoru
 • Precizní a stabilní regulace
 • 300W/10–15V DC | 600W/18–32V DC 600W/230V AC
 • CAN komunikace
 • Široké možnosti řízení IP 67

Využití

 • Vrtačky
 • Úhlové a přímé brusky
 • Pokosové a přímočaré pily
 • Frézky a hoblíky
 • Drážkovačky zdiva
 • Míchadla
 • Řetězové pily
 • Elektrické sekačky

Prospekt : CUSTOMER ELECTRONICS


Properties

 • Recording traffic data
 • Service LEDs
 • Protections - Overload, Overheat, EMC, Protection against Unwanted Startup after Power Failure
 • Automatic transition to cooling speed
 • Long-term testing in severe climatic conditions
 • Protective resin watering

Architecture

 • Cortex-M3 32-bit microprocessors
 • Built-in protection: EMC, overload, short circuit, overvoltage, undervoltage, overheating
 • Modern Power Semiconductors
 • Wide range of speed control
 • High Efficiency
 • Current / Speed Feedback Control
 • Dynamic adaptation to grid voltage and frequency changes
 • Soft start, fast braking

Converters for asynchronous motors

 • Robust construction
 • Power input up to 3,5kW / 230V AC
 • U / f control
 • UART Communications
 • IP 67

Converters for BLDC motors

 • Integration into the engine cover
 • Precise and stable regulation
 • 300W / 10-15V DC | 600W / 18–32V DC 600W / 230V AC
 • CAN communication
 • Wide IP 67 Management Options

Implementation

 • Drills
 • Angle and straight grinders
 • Miter and Jigsaws
 • Milling machines and planers
 • Masonry Grooving
 • Stirrers
 • Chainsaws
 • Electric mowers