Pasivní součástkyPassive components

Výroba pasivních součástek navázala na dlouholetou tradici výroby. V současné době tvoří největší podíl v tomto segmentu výroba rezistorů, v menším objemu vyrábíme optoprvky a tlumivky.The production of passive components continued the long tradition of production. At present, the largest share in this segment is the production of resistors, and to a lesser extent we produce optics and chokes.

rezistor

RezistoryResistors

Výroba drátových tmelených rezistorů má u nás dlouholetou tradici. Na trh dodáváme rezistory tmelené nebo v hliníkovém pouzdru, vyrábíme také zákaznické sestavy i v malých sériích. Našimi nejdůležitějšími obchodními partnery je firma Metalux (SRN) a Ohmite (USA).Production of wire cemented resistors has a long tradition in our country. We supply resistors sealed or in aluminum housing to the market, we also produce custom assemblies even in small series. Our most important business partners are Metalux (Germany) and Ohmite (USA).

Katalog: Rezistory


Výkonové rezistory v Al pouzdru

Výkonové drátové rezistory (brzdné rezistory) TESLA v Al pouzdru jsou konstruovány jako keramické trubice s navinutým odporovým vinutím, které je opatřeno izolační vrstvou. Keramické trubice jsou vloženy do hliníkových pouzder s různým průřezem. Pouzdro slouží jako chladič a může být upevněno k chladící desce. Jako vývody rezistorů slouží měděné vodiče. Vybrané typy rezistorů odpovídají požadavkům UL normy. Rezistory jsou vyráběny v toleranci ±5%.

Rezistory jsou vyráběny v několika výkonových řadách :

  • 10 / 30W (s chladičem 30 / 90W)
  • 30 / 45W (s chladičem 100 /150W)
  • 45 / 120W (s chladičem 150 / 600W)
  • 75 / 300W (s chladičem 150 / 600W)

Sortiment výkonových drátových rezistorů obsahuje drátové rezistory v hliníkovém pouzdru, tmelené drátové rezistory a sestavy rezistorů s krytím IP 20 a IP 54.


Výkonové rezistory tmelené

Výkonové drátové rezistory TESLA se skládají z odporové spirály, která je navinuta na keramické trubici. Konce spirály jsou k trubici fixovány kovovými sponami. Povrch rezistorů je opatřen vysokoteplotním tmelem. Rezistory jsou upevňovány k základně pomocí různých typů držáků. Všechny typy rezistorů lze dodat s nastavitelnou odbočkou (značení TRR).Rezistory jsou vyráběny v toleranci ±5%, případně ±10%.


Výkonové drátové rezistory - sestavy s krytím IP20, IP54

Stupeň krytí sestavy dle ČSN EN 60 529 - IP 20: ve skříních z pozinkovaného děrovaného plechu jsou zabudovány dílčí rezistory řady TR 307, TR 308, TR 309, TR 310, TR 320 (drátové výkonové rezistory tmelené). Skříň je opatřena kabelovými vývodkami a svorkovnicí a může být vybavena termospínačem připojeným ke svorkovnici. Vnější připojení je možné vodiči do průřezu 4 mm2. Stupeň krytí sestavy dle ČSN EN 60 529 - IP 54: sestava 2 ks nebo 4 ks drátových rezistorů v Al pouzdru (TR 319, TR 355, TR 356) je smontována na společné kovové základně. Sestava je opatřena svorkovnicovou skříňkou, ve které jsou propojeny vývody rezistorů s výstupními svorkami sestavy. Vnější připojení je možné vodiči do průřezu 4 mm2. Odporová vinutí dílčích rezistorů použitých v sestavách jsou navržena tak, aby byly splněny konkrétní požadavky na pulsní zatižitelnost sestavy - adiabatický impulz v kJ.

Vrstvové rezistory

Sortiment vrstvových rezistorů představují rezistory vysokoohmové.

Catalogue : Resistors


Power resistors in Al case

Power wire resistors (brake resistors) TESLA in Al housing are designed as ceramic tubes with wound resistance winding, which is provided with an insulating layer. The ceramic tubes are inserted into aluminum housings with different cross-sections. The housing serves as a cooler and can be attached to the cooling plate. Copper wires are used as resistor terminals. Selected types of resistors comply with the UL standard. Resistors are manufactured to a tolerance of ± 5%.

Resistors are manufactured in several power series:

  • 10 / 30W (with 30 / 90W heatsink)
  • 30 / 45W (with 100 / 150W heatsink)
  • 45 / 120W (with 150 / 600W heatsink)
  • 75 / 300W (150 / 600W)

Power Wirewound Resistors range includes wirewound resistors in aluminum housing, cemented wirewound resistors and IP 20 and IP 54 resistor assemblies.

                

Resistors cemented

                

TESLA Power Wirewound Resistors consist of a resistive spiral wound on a ceramic tube. The ends of the spiral are fixed to the tube with metal clips. The surface of the resistors is provided with a high-temperature sealant. The resistors are fixed to the base using different types of brackets. All types of resistors can be supplied with an adjustable tap (TRR marking). The resistors are manufactured within ± 5% or ± 10% tolerance.


Power Wirewound Resistors - IP20, IP54 Protection

                

Degree of protection of the assembly according to EN 60 529 - IP 20: in the cabinets made of galvanized perforated sheet are built-in resistors series TR 307, TR 308, TR 309, TR 310, TR 320 (cemented power resistors cemented). The cabinet is equipped with cable glands and terminal board and can be equipped with a thermoswitch connected to the terminal board. External connection is possible with conductors up to 4 mm2. Degree of protection of the set according to EN 60 529 - IP 54: the set of 2 or 4 pieces of wire resistors in an aluminum case (TR 319, TR 355, TR 356) is assembled on a common metal base. The assembly is equipped with a terminal box in which the terminals of the resistors are connected to the output terminals of the assembly. External connection is possible with conductors up to 4 mm2. The resistive windings of the partial resistors used in the assemblies are designed to meet the specific requirements for the pulse load of the assembly - the adiabatic pulse in kJ.


Film Resistors

                

The range of resistors are high resistance resistors.