Pasivní součástkyPassive components

Výroba pasivních součástek navázala na dlouholetou tradici výroby. V současné době tvoří největší podíl v tomto segmentu výroba rezistorů, v menším objemu vyrábíme optoprvky a tlumivky.The production of passive components continued the long tradition of production. At present, the largest share in this segment is the production of resistors, and to a lesser extent we produce optics and chokes.

fotorezistor

OptosoučástkyOptical components

Výroba optosoučástek zahrnuje výrobu fotorezistorů a na fotorezistorech založených optronů. Jedná se o minoritní část produkce našeho výrobního podniku.The production of optocomponents involves the production of photoresistors and optocouplers based on photoresistors. This is a minor part of the production of our manufacturing company.

Katalogy : FOTOREZISTORY | OPTRONY | OPTICKÝ SPÍNAČ.


Fotorezistory

Fotorezistory jsou polovodičové prvky, které mění hodnotu odporu v závislosti na osvětlení. TESLA BLATNÁ, a.s. vyrábí standardně řady fotorezistorů se spektrální citlivostí v rozsahu 530 – 720 nm, (typické hodnoty ztrátového výkonu od 125 do 500 mW a hodnoty provozního napětí od 150 do 1 500 V) a s různým druhem zapouzdření. Jedná se o zapouzdření ve skleněné baňce (typ G09), samotná keramická destička oválná (typy K11, K25), kovové pouzdro (typy M08) keramická destička v plastu (typy P13, P28) a samotná pravoúhlá keramická destička (typ S44). Používané fotocitlivé materiály umožňují měnit vlnovou délku pro maximální citlivost v rozsahu 510-730 nm (zkráceně v typovém označení jako 53,56,60,65,72). Závislost odporu na osvětlení udávají tabelované hodnoty odporu při osvětlení 10 lx (v typovém označení střed tolerančního pole hodnot odporu např. jako 10,15,20,40).


Optrony

Optron s fotorezistorem je optoelektronický spojovací člen, který je tvořen světlotěsně zapouzdřenou elektroluminiscenční diodou LED, opticky navázanou na fotorezistor. Optron je zapouzdřen do pouzdra z plastické hmoty a slouží pro přenos signálu mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody. Na rozdíl od běžných optronů se spínacím prvkem – fototranzistorem, triakem se optron s fotorezistorem chová jako elektricky ovládaný potenciometr, kdy odpor fotocitlivé vrstvy závisí na osvětlení diodou LED. Optrony se vyznačují nízkou hodnotou nelineárního zkreslení (THD 0,025-0,035%). Pro typy optronů s dvojitým fotorezistorem na výstupu jsou charakteristické kratší náběhové a doběhové časy a definovaná symetrie signálu. Optrony s fotorezistorem se používají například v audiotechnice a v přístrojové technice. Příkladem použití jsou obvody pro ochranu reproduktorů proti přebuzení, proudová kontrola výkonu-limitery, tiché přepínání vstupů, stereokontrola zesílení, přeladitelné filtry, řízení zisku elektronkových zesilovačů.

Catalogues : Photoresistors | Optocouplers | Optical switch.


Photoresistors

Photoresistors are semiconductor elements that change the resistance value depending on the illumination. TESLA BLATNÁ, a.s. produces standard series of photoresistors with spectral sensitivity in the range of 530 - 720 nm, (typical values of power dissipation from 125 to 500 mW and values of operating voltage from 150 to 1 500 V) and with various types of encapsulation. These are encapsulated in a glass flask (type G09), oval ceramic insert itself (types K11, K25), metal housing (types M08), ceramic insert in plastic (types P13, P28) and rectangular ceramic insert itself (type S44). The photosensitive materials used make it possible to change the wavelength for maximum sensitivity in the range 510-730 nm (abbreviated as 53,56,60,65,72 in the type designation). Dependence of resistance on illumination is given by tabulated values of resistance at illumination of 10 lx (in the type designation the center of the tolerance field of resistance values, eg as 10,15,20,40).


Optocouplers

An optocoupler with a photoresistor is an optoelectronic coupler consisting of a light-tight encapsulated electroluminescent LED, optically coupled to the photoresistor. The optron is encapsulated in a plastic housing and serves to transmit a signal between two galvanically isolated circuits. Unlike conventional optocouplers with a phototransistor, triac, the optocoupler with a photoresistor behaves like an electrically controlled potentiometer, where the resistance of the photosensitive layer depends on LED illumination. Optocouplers are characterized by low non-linear distortion (THD 0.025-0.035%). The types of optrons with dual photoresistor at the output are characterized by shorter rise and fall times and defined signal symmetry. Optocouplers with photoresistors are used, for example, in audio technology and instrumentation. Examples of applications are circuitry to protect the speakers against overload, current power control-limiters, silent input switching, stereo gain control, tunable filters, gain control of electronic amplifiers.