Pasivní součástkyPassive components

Výroba pasivních součástek navázala na dlouholetou tradici výroby. V současné době tvoří největší podíl v tomto segmentu výroba rezistorů, v menším objemu vyrábíme optoprvky a tlumivky.The production of passive components continued the long tradition of production. At present, the largest share in this segment is the production of resistors, and to a lesser extent we produce optics and chokes.

tlumivka

TlumivkyCoils

Výroba tlumivek pro vlastní potřebu.Manufacture of coils for own use.

Datový list : ODRUŠOVACÍ TLUMIVKY


Toroidní proudově kompenzované tlumivky

Proudově kompenzované toroidní tlumivky jsou vyrobeny na toroidních jádrech s vysokou permeabilitou. Tlumivka má dvě souměrné cívky o stejném počtu závitů zapojené tak, aby procházející pracovní proud vytvořil dílčí magnetická pole,která se navzájem ruší. Pro rozdílné proudy vznikající při asymetrickém rušení však tlumivka představuje velkou indukčnost. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech (potlačení asymetrické složky rušivých napětí) pro odrušení síťových přípojek zařízení, odrušení rozvaděčů, signálních zařízení, řídících systémů apod.. Rezonanční kmitočty překrývají dle typu tlumivky oblast 0,01 až 100 MHz. Tlumivky se vyrábějí v nezapouzdřeném a zapouzdřeném provedení a jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů.


Toroidní výkonové tlumivky

Výkonové toroidní tlumivky jsou vyrobeny na toroidních jádrech s vysokým sycením. Tlumivky mají jednu cívku z lakovaného drátu a jsou určeny pro odrušení symetrické složky rušení v elektrických zařízeních. Tlumivky se používají v odrušovacích filtrech pro odrušení fázových regulátorů osvětlení, elektrických rozvaděčů, řídících obvodů s triaky, tyristory a spínacími tranzistory apod.. Rezonanční kmitočty překrývají dle typu tlumivky oblast 0,01 až 10 MHz. Tlumivky se vyrábějí v nezapouzdřeném a zapouzdřeném provedení a jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů.


Vysokofrekvenční tlumivky

Tyto tlumivky jsou určeny pro montáž do desek plošných spojů. Jedná se o samonosné tlumivky na tyčových jádrech s nízkou hodnotou indukčnosti. U tlumivek, které jsou nastaveny pro velké proudy, nedochází k přesycení ani při maximálním provozním proudu (odrušení kolektorových motorů).Tlumivky se především používají pro odrušení napájecích obvodů malých motorů, motorů elektrických spotřebičů a elektrických motorů v automobilovém průmyslu.

Leaflet : Suppression chokes


Toroidal current compensated chokes

Current compensated toroidal chokes are manufactured on high permeability toroidal cores. The choke has two symmetrical coils with the same number of turns connected so that the working current creates partial magnetic fields that interfere with each other. However, for different currents resulting from asymmetric disturbances, the choke represents a large inductance. The chokes are used in suppression filters (suppression of the asymmetric component of disturbing voltages) for suppression of network connections of equipment, suppression of switchboards, signaling devices, control systems, etc. Resonant frequencies overlap the range of 0.01 to 100 MHz depending on the type of choke. The chokes are manufactured in an unencapsulated and encapsulated design and are designed for PCB mounting.


Toroidal Power Chokes

Power toroidal chokes are made on high saturation toroidal cores. The chokes have one coil of lacquered wire and are designed to suppress the symmetrical interference component in electrical equipment. The chokes are used in suppression filters to suppress the phase controllers of lighting, electrical switchboards, control circuits with triacs, thyristors and switching transistors, etc. Resonant frequencies overlap the area of 0.01 to 10 MHz depending on the type of choke. The chokes are manufactured in an unencapsulated and encapsulated design and are designed for PCB mounting.


High Frequency Chokes

These chokes are designed for PCB mounting. These are self-supporting chokes on rod cores with low inductance. Chokes that are set for high currents do not supersaturate even at the maximum operating current (collector motor interference suppression). The chokes are mainly used to suppress the power circuits of small motors, electrical appliances motors and electric motors in the automotive industry.