Program SenzorySensors Program

Vzhledem k technologickému pokroku v oblasti Průmyslu 4.0 považujeme výrobu a vývoj senzorů za důležitou součást výrobního programu a.s. Tesla. Na mnoha projektech spolupracujeme s vysokými školami a výzkumnými ústavy.Due to technological advances in Industry 4.0 we consider sensor manufacturing and development as an important part of the a.s. Tesla. On many projects we cooperate with universities and research institutes.

mikroskop

Teplotní a vlhkostní senzoryTemperature and humidity sensors

Výroba senzorů a na nich založených platforem je perspektivní součástí výrobního programu. Pro vývoj senzorů jsou využívány speciální laboratoře, tzv. čisté prostory. O kvalitě námi vyráběných senzorových elementů nejlépe svědčí dodávky pro německé výrobce lékařských přístrojů.The production of sensors and platforms based on them is a promising part of the product range. Special laboratories, so-called clean rooms, are used for sensor development. The quality of the sensor elements we produce is best evidenced by supplies for German medical device manufacturers.

Datové listy : Pt1k - teplota | Bi2H - vlhkost | Platforma BI2 | Platforma KBI2 | Platforma BE3.


Senzor teploty Pt1K

Tesla Blatná a.s. vyrábí platinové teplotní senzory (odporové senzory teploty) pro průmyslové a vědecké využití. Teplotní senzory jsou konstruovány jako tenkovrstvé odporové senzory na keramickém substrátu. Tato konstrukce má řadu výhod oproti klasickým senzorům z navinutého platinového drátu. Konstrukce tenkovrstvého senzoru je jednodušší, má větší mechanickou odolnost a nabízí větší variabilitu v použití. Platina má pro účely odporového teplotního senzoru výborné fyzikální parametry – teplotní stabilitu, snese teplotní rozsah od -200°C až do 1000°C. Vyráběné platinové senzory mají teplotní koeficient (TKR) 3850 ppm/K a odpovídají normě ČSN EN 60 751. Základní nominální hodnotou vyráběných teplotních odporů je 1000 Ω. Můžeme nabídnout teplotní odpory různých rozměrů a nominálních hodnot odporů podle zákaznické specifikace.

Pro účely detekce specifických médií nabízíme řadu platforem na keramickém substrátu. Konstrukce interdigitálních zlatých elektrod s označením BI2 nebo kombinovaný systém označený KBI2 tvořeným IDE elektrodami, topným elementem a teplotním senzorem v platinové vrstvě nabízí možnosti aplikace senzitivních vrstev metodou spin, drop-coatingu. Senzorové platformy jsou opatřeny stříbrnými drátovými vývody. Kovové vrstvy jsou tvořeny technologií tenkých a/nebo tlustých vrstev naprašováním a sítotiskem.


Senzorová platforma KBI2

Platforma KBI2 se skládá z teplotního senzoru Pt1K, vyhřívacího elementu a interdigitální elektrodové struktury. Všechny elementy jsou tvořeny tenkou vrstvou platiny na keramickém substrátu. Vyhřívací element a teplotní senzor jsou chráněny tenkou izolační vrstvou. Citlivé vrstvy mohou být deponovány na nepasivovanou interdigitální strukturu metodou sítotisku, spin-coating, drop-coating atd.


Senzorová platforma BI2

Na keramickém substrátu jsou naneseny zlaté elektrody, na které mohou být aplikovány senzitivní vrstvy tlusto- nebo tenkovrstvou technologií. Systém elektrod umožňuje použití nejrůznějších citlivých vrstev. Dle zákaznické specifikace lze vyrobit různé topologie interdigitálních elektrod.


Vlhkostní senzor BI2H

Vlhkostní senzor BI2H je polovodičový senzor určený pro měření relativní vlhkosti. Fyzikální princip měření je založen na vlastnostech organického polovodiče, který vlivem vlhkosti mění svou impedanci. Měnící se impedanci senzitivní vrstvy vlivem vlhkosti lze již snadno elektricky vyhodnocovat.


Charakteristické vlastnosti

 • vlhkostní senzor s organickou polovodičovou vrstvou
 • měřicí rozsah od 20 do 90 % RH při teplotách od 0 do 60 °C
 • přívody 10 mm Ag drát ø 0,25 mm nebo dle zákaznické specifikace
 • jednoduché vyhodnocení
 • kompaktní rozměry
 • není potřeba kalibrace
 • ekonomické provedení / ekonomický design

Datasheets : Pt1k - temperature | Bi2H - humidity | Platform BI2 | Platform KBI2 | Platform BE3.


Temperature sensor Pt1K

Tesla Blatná a.s. manufactures platinum temperature sensors (resistance temperature sensors) for industrial and scientific applications. Temperature sensors are constructed as thin-film resistance sensors on a ceramic substrate. This design has a number of advantages over conventional wound platinum wire sensors. The thin-film sensor design is simpler, has greater mechanical resistance and offers greater variability in use. For the purpose of the resistance temperature sensor, platinum has excellent physical parameters - thermal stability, can withstand temperatures ranging from -200 ° C to 1000 ° C. The produced platinum sensors have a temperature coefficient (TKR) of 3850 ppm / K and comply with the standard ČSN EN 60 751. The basic nominal value of the produced temperature resistors is 1000 Ω. We can offer temperature resistors of various sizes and nominal resistances according to customer specifications.

For the detection of specific media, we offer a variety of platforms on a ceramic substrate. The construction of interdigital gold electrodes labeled BI2 or a combined system labeled KBI2 consisting of IDE electrodes, heating element and temperature sensor in the platinum layer offers the possibility of applying sensitive layers by spin, drop-coating method. The sensor platforms are equipped with silver wire terminals. The metal layers are formed by thin and / or thick layer technology by sputtering and screen printing.


Sensor Platform KBI2

The KBI2 platform consists of a Pt1K temperature sensor, a heating element and an interdigital electrode structure. All elements consist of a thin layer of platinum on a ceramic substrate. The heating element and temperature sensor are protected by a thin insulation layer. Sensitive layers can be deposited on a non-passivated interdigital structure by screen printing, spin-coating, drop-coating, etc.


Sensor Platform BI2

Gold electrodes are deposited on the ceramic substrate to which sensitive layers can be applied by thick- or thin-film technology. The electrode system allows the use of a variety of sensitive layers. Different interdigital electrode topologies can be manufactured to customer specifications.


Humidity sensor BI2H

The BI2H humidity sensor is a semiconductor sensor designed for measuring relative humidity. The physical principle of measurement is based on the properties of an organic semiconductor that changes its impedance due to moisture. The changing impedance of the sensitive layer due to moisture can be easily evaluated electrically.


Characteristic features

 • humidity sensor with organic semiconductor layer
 • measuring range from 20 to 90% RH at temperatures from 0 to 60 ° C
 • Inlets 10 mm Ag wire ø 0,25 mm or according to customer specification
 • simple evaluation
 • compact dimensions
 • No calibration required
 • economic execution / economic design