Program SenzorySensor Program

Senzorové aplikace jsou vyvíjeny ve speciálních laboratořích, tzv. čistých prostorech. Čistota zde několikanásobně převyšuje čistotu běžného prostředí.Sensor applications are developed in special laboratories, the so-called clean rooms. The purity here is several times higher than the purity of the common environment.

emodul

Environmentální modulEnvironmental module

Environmentální modul je výsledkem kombinovaného vývoje v oblasti senzorů a elektronických modulů. V současné době probíhá certifikace modulu a ověřování jeho činnosti v náročných klimatických podmínkách.The environmental module is the result of a combined development of sensors and electronic modules. The module is currently certifying and verifying its operation in demanding climatic conditions.

Datový list : Environmentální modul


Měření kvality ovzduší a dalších fyzikálních veličin v městské zástavbě je určen environmentální modul TESLA. Zařízení je sestaveno z devíti nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo, prachové částice a úroveň hluku. Ve standardní konfiguraci zařízení se měří koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, ozónu a oxidu dusičitého. Jiný typ měření (tj. jiný druh sledované fyzikální veličiny) je zapotřebí konzultovat s oddělením vývoje.

Typické využití modulu je v místech se znečištěným ovzduším (zóny ve městech s hustou dopravou, křižovatky, výrobní provozy). Z hlediska montáže je nejvhodnějším umístěním např. sloup veřejného osvětlení, případně jiné místo, kde je k dispozici síťové napájení 220V.
Pro přenos dat do datacentra (cloudu) jsou využívány technologie LORA nebo IQRF (v budoucnu také Wi-fi). Uživatel poté sleduje výsledky měření prostřednictvím webové aplikace.
Pro případ výpadku napájení mohou do modulu být alternativně vestavěny dobíjecí aku Li-Ion, jejichž dobíjení je řízeno vnitřně zabudovanou, procesorem řízenou nabíječkou.

Datasheet : Environmental module


Measuring of air quality and other physical quantities in urban areas is determined by environmental module TESLA . The device consists of nine independent sensors that measure air quality, temperature, humidity, pressure, light, dust particles and noise levels. In the standard configuration of the device, the concentrations of carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone and nitrogen dioxide are measured. Another type of measurement (ie different kind of monitored physical quantity) should be consulted with the development department.

Typical use of the module is in places with polluted air (zones in cities with heavy traffic, intersections, production facilities). From the point of view of installation, the most suitable location is eg a lamp post or another place where the 220V mains supply is available.
LORA or IQRF technologies (in the future also Wi-fi) are used to transfer data to the data center (cloud). The user then monitors the measurement results through a web application.
Alternatively, in the event of a power failure, a rechargeable Li-Ion battery can be built into the module, whose charging is controlled by an internally built processor-controlled charger.